Användarvillkor jobbsökande

Senast uppdaterad 5 april 2018

Innan du börjar använda Wopify måste du läsa igenom de Villkor som framgår på den här sidan, så att du vet vad som gäller. Det som står här utgör avtalet mellan dig och Wopify.

Dessa villkor gäller för dig som är Arbetssökande och använder Wopify för att leta efter jobb. Använder du Wopify för att annonsera och rekrytera som en Arbetsgivare gäller istället våra Användarvillkor för företag.

1    DEFINITIONER

​​

1.1    För att undvika upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.

 

”Wopify AB”

Wopify Sweden AB, org.nr. 556999–5185.
 

”Wopify”
Den jobbförmedlingstjänst som tillhandahålls av Wopify AB genom Webbplatsen och appen Wopify Jobb.

 

”Appen”

Appen ”Wopify Jobb” som finns tillgänglig för nedladdning till Android och iOS.

 

”vi”, ”vår”, ”oss”    
Wopify Sweden AB, org.nr. 556999–5185.

”Webbplatsen”
wopify.com

 

”du”, ”din”, ”dig", "ditt"

Du som använder Wopifys tjänster eller mobilappar.


”Användare”, ”Användaren”
Den person som använder Wopifys tjänster eller mobilappar, som arbetssökande eller som företagare.

”Användarkonto”
Det konto som Användaren registrerar i Wopifys mobilappar.

”Arbetssökande”
Den fysiska person som använder Wopify för att komma i kontakt med Arbetsgivare.

 

”Arbetsgivare”

Den juridiska person som använder Wopify för att komma i kontakt med Arbetssökande.

 

”Data”
All data som överförs av dig till oss via Wopify när du använder Wopifys tjänster och mobilappar.


”Villkoren”
Dessa användarvillkor.

2    OM WOPIFY

2.1    Wopify är en mobilapplikation som genom en unik algoritm matchar befintliga arbeten med Arbetssökande. Den Arbetssökande behöver inte gå in och leta efter intressanta arbeten utan dessa kommer direkt upp i telefonen och du kan som Arbetssökande ansöka till jobben genom att trycka på knappen ansök i jobbannonsen.

2.2    Wopify är bara kontaktförmedlande och åtar sig inget ansvar som arbetsgivare eller liknande i förhållande till Arbetssökande.


 

3    KONTOSKAPANDE OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOREN

3.1    För att kunna använda Wopify måste du skapa ett konto. Du ansvarar för att informationen du lämnar är riktig, uppdaterad och fullständig. Vid kontoskapande måste du också godkänna Villkoren. Villkoren kan komma att ändras över tid och Wopify notifierar dig som Användare om alla ändringar. Om du fortsätter att använda applikationen efter du blivit notifierad om ändringarna, betyder detta att du medgett ditt godkännande av villkorsändringarna. Om du ej godkänner villkoren bör du kontakta Wopify AB.  4    PRIS

4.1    Användning av Wopify som Arbetssökande är gratis.

 

5    ANVÄNDNING AV WOPIFY
 

5.1    För att kunna använda Wopify krävs att du tillhandahåller viss information i enlighet med de instruktioner som ges i Wopify. Avseende personuppgifter har Wopify en särskild personuppgiftspolicy, se avsnitt 10 (HANTERING AV PERSONUPPGIFTER MED MERA) nedan.

5.2    Om du som Arbetssökande inte har sökt någon tjänst under ett års tid kan ditt konto komma att avslutas. Vi kommer att försöka kontakta dig innan detta sker.

5.3    Du ansvarar för att hålla dina inloggningsuppgifter till Wopify hemliga och inte dela dem med någon.

 

6    MISSBRUK

6.1    Du får endast använda Wopify i enlighet med gällande lag och dessa villkor, och får inte använda Wopify på något sätt som orsakar Wopify AB eller någon tredje part skada. Du är ansvarig för din Data som du publicerar i Wopify, och att det inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

6.2    Du får inte använda Wopify för att kommunicera eller publicera information, inklusive Data, som kan kränka andras rättigheter, såsom upphovsrätt och varumärken, information som är kränkande, förolämpande eller som annars förtalar någon, information som uppmanar till kriminella handlingar eller annars publicera innehåll som inte är tillåten enligt lag.

6.3    Wopify AB har alltid rätt att avsluta och/eller blockera ditt Användarkonto. Så kan exempelvis ske om vi anser att du på något sätt missbrukar Wopify. Missbruk kan exempelvis bestå av brott mot Villkoren. Du är skyldig att ersätta Wopify AB för eventuella kostnader som missbruket resulterar i.

6.4    Som missbruk avses alltid uppladdande av reklam, uppladdande av olagligt eller kränkande material, försök till reverse engineering, etc.

6.5    Punkten ovan gäller oavsett om du använder Wopify som Arbetssökande eller Arbetsgivare.

7    ÄNDRINGAR, UPPDATERINGAR OCH BEGRÄNSAD TILLGÅNG

7.1    En app behöver kontinuerlig översyn, service och uppdateringar varför det kan komma att ske tillfälliga avbrott i Wopify. Wopify AB gör sitt bästa för att detta ska orsaka så lite störningar som möjligt för dig.

7.2    Wopify AB förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar och uppdateringar av Wopify. Wopify AB förbehåller sig även rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Wopify inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner och tjänster, oavsett om förvarning om detta sker eller inte. All ny funktionalitet, nya funktioner och/eller nya tjänster som lanseras i Wopify omfattas av Villkoren.

7.3    Wopify AB förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan förvarning, vidta åtgärder som påverkar din tillgång till Wopify om detta är nödvändigt med hänsyn till bland annat tekniska, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. 

7.4    Wopify AB:s utövande av ovanstående rättigheter ger dig inte rätt att kräva någon ersättning.8    IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

8.1    Wopify AB äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter hänförliga till Wopify, inkluderat, men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster, programvara, källkod, databaser, affärsplaner, design och know-how, oavsett om rättigheterna är registrerade eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skriftliga, elektroniska eller icke-elektroniska, beskrivningar av hur Wopify är upprättad och används, anses vara en del av Wopify och är därmed föremål för samma restriktioner. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till dig.

8.2    Du är fortsatt ägare av all Data som ägs av dig och som överförs till Wopify AB genom Wopify. Wopify AB gör inte anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till sådan Data. Du ger dock Wopify tillåtelse att använda sådan Data på sätt som är förenliga med dessa Villkor och syftet med Wopify samt i syfte att utveckla Wopify.

9    SUPPORT, KOMMUNIKATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

9.1    Du accepterar att all kommunikation mellan Wopify AB och dig relaterat till Wopify får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post, eller via Wopify. Exempel på meddelanden är information om driftstörningar, nya versioner, övrig information om Wopify samt support.

9.2    Du kan även skicka brev till:

Wopify Sweden AB

Kopparbergsvägen 10

722 13 Västerås

​​

10    HANTERING AV PERSONUPPGIFTER MED MERA

10.1    Wopify AB hanterar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) eller, efter den 25 maj 2018, EU:s dataskyddsförordning GDPR (2016/679), samt vid var tid gällande personuppgiftspolicy för användande av Wopify (”Personuppgiftspolicy”). För mer information om vår hantering av personuppgifter, vänligen läs vår
Personuppgiftspolicy.

11    ANSVARSBEGRÄNSNING

11.1    Wopify syftar till att matcha Arbetssökande med Arbetsgivare. Vi lämnar dock ingen garanti för att någon matchning i ett givet fall kan ske, att Arbetssökanden får någon tjänst, att Arbetssökanden är lämplig för tjänsten eller någon annan liknande garanti. Wopify AB lämnar inte heller någon garanti avseende eventuella tredjepartsleverantörer som hjälper till att tillhandahålla Wopify.

11.2    Wopify levereras i befintligt skick och Wopify AB ger inte någon garanti avseende funktion eller lämplighet om inte annat särskilt utfästs.

11.3    Wopify AB är under inga omständigheter skyldigt att tillhandahålla Wopify till dig.


 

12    TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

12.1    På Villkoren ska svensk rätt tillämpas såvida tvingande lag inte föreskriver annorlunda.

12.2    Eventuell tvist som uppstår med anledning av Villkoren eller i övrigt med anledning av ditt användande av Wopify, och som inte kan lösas genom förhandling mellan dig och Wopify AB, ska avgöras i allmän domstol med tillämpning av rättegångsbalkens regler.

Group 2400.png
Logga in / Företag