Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad 5 april 2018

Vi är angelägna om att skydda våra användares personuppgifter och personliga integritet. För att informera dig om detta så har vi tagit fram denna personuppgiftspolicy. I policyn finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem. Vidare beskrivs även dina rättigheter och möjligheter att exempelvis begära registerutdrag.

Vi är ansvariga för de personuppgifter som samlas in vid skapandet av ett användarkonto och vid användning av Wopify, förutom i de fall som uttryckligen anges i denna policy. Vi kommer enbart att samla in och behandla dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), och från och med 25 maj 2018 även i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679).

1    DEFINITIONER

1.1    För att undvika upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i personuppgiftspolicyn.

 

”Wopify AB”

Wopify Sweden AB, org.nr. 556999–5185.
 

”Wopify”
Den jobbförmedlingstjänst som tillhandahålls av Wopify AB genom Webbplatsen och appen Wopify Jobb.

 

”Appen”

Appen ”Wopify Jobb” som finns tillgänglig för nedladdning till Android och iOS.

 

​”vi”, ”vår”, ”oss”    
Wopify Sweden AB, org.nr. 556999–5185.

”Webbplatsen”
wopify.com

 

”du”, ”din”, ”dig", "ditt"

Du som använder Wopifys tjänster eller mobilappar.


”Användare”, ”Användaren”
Den person som använder Wopifys tjänster eller mobilappar, som arbetssökande eller som företagare.

”Användarkonto”
Det konto som Användaren registrerar i Wopifys mobilappar.

”personuppgifter”

All information genom vilken du direkt eller indirekt kan identifieras, i enlighet med Gällande Lagstiftning.

 

”Gällande Lagstiftning”

Personuppgiftslagen (1998:204) eller, från och med den 25 maj 2018, dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679).
 

"Policyn"

Denna personuppgiftspolicy.
 


2    INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER


2.1    Vi kommer att samla in personuppgifter när du registrerar ditt Användarkonto via Wopify. Vi samlar även in personuppgifter i samband med att du använder Wopify. Vi samlar in följande kategorier av personuppgifter:

- Enhetsinformation: IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, plattform, operativsystem, och skärmupplösning.

- Geografisk information: Din geografiska placering.

- Hur du använder Wopify: Vi samlar in information om hur du använder Wopify, t.ex. hur ofta och på vilket sätt du använder Wopify.

2.2    Personuppgifter du ger oss om du använder Wopify som Arbetssökande:

- Person- och kontaktuppgifter: namn, födelsedatum, personnummer, stad och land du söker arbete i, e-postadress, mobiltelefonnummer.

- Arbetshistorik och information om vilken typ av arbete du söker: tidigare relevanta arbetsplatser, intressen, kompetens, utbildningar, engagemang, betyg.

2.3    Personuppgifter du ger oss om du använder Wopify som Arbetsgivare:

- Person- och kontaktuppgifter: namn på kontaktperson, e-postadress, adress.

- Information i upplagda annonser: namn på rekryteringsansvarig för annonsen, e-postadress, adress.

- Administrera betalningar via faktura: namn på referens, postadress.

2.4    Om du väljer att koppla ihop ditt Användarkonto med konton i sociala medier, så kommer vi att samla in de personuppgifter som anges i samband med att du kopplar ihop ditt Användarkonto med sådana konton.

2.5    Om du kontaktar oss kan vi komma att samla in ytterligare personuppgifter i den mån som krävs för att assistera dig.


3    HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

3.1    Vi behandlar och lagrar personuppgifter för följande ändamål och baserat på följande lagliga grunder: PDF

3.2    När en Arbetsgivare begär en Arbetssökandes personuppgifter för att direkt kontakta en Arbetssökande, så är Arbetsgivaren ansvarig för sin egen behandling av sådana personuppgifter.

4    DINA RÄTTIGHETER


4.1    Du har rätt att, en gång per år, få reda på vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss, genom att skriftligen kontakta oss genom de kontaktuppgifter som du finner nedan under punkt 10.3. Meddelandet ska innehålla uppgifter som verifierar din identitet.


4.2    Du har även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi ändrar sådana uppgifter om de är felaktiga. För sådan behandling som kräver samtycke kan du även återkalla detta samtycke. En sådan återkallelse kan dock innebära att du inte längre kan använda Wopify. Återkallelse av samtycke eller begäran om radering eller rättelse ska ske skriftligen till den adress som anges nedan under punkt 10.3. Vänligen observera att du har rätt att kräva att vi upphör att behandla sådana personuppgifter som behandlas med grund i ditt medgivande, men inte alltid när det gäller personuppgifter som vi behandlar med stöd av annan rättslig grund.


4.3    Du har möjlighet att, när som helst och på egen hand, lägga till eller ändra information i Wopify och att ta bort din information i anslutning till avslutande av ditt Användarkonto. Eventuella marknadsföringsaktiviteter genom e-post innehåller alltid en adress genom vilken du kan frånsäga dig ytterligare marknadsföringsmeddelanden. Eventuella marknadsföringsaktiviteter genom push-notiser i Wopify kan avslutas genom att du ändrar inställningarna i din telefon.


5    SÄKERHET


5.1    Säkerhet är viktigt för oss och vi vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att du använder Wopify.

6    UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART


6.1    Vi kan komma att dela personuppgifter med de tredje parter som beskrivs i personuppgiftspolicyn. Sådan överföring sker endast i enlighet med de ändamål som anges i personuppgiftspolicyn och våra allmänna villkor. De tredje parterna har tillgång till din information endast för att utföra uppgifter för vårt uppdrag gentemot dig, och är skyldiga att inte lämna ut eller använda informationen i något annat syfte. Detta innebär att vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra underleverantörer, som använder dessa i egenskap av personuppgiftsbiträden och endast i enlighet med våra instruktioner, för att tillhandahålla Wopify.

6.2    Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till följande kategorier av underleverantörer:

- Värdtjänstleverantörer: För att tillhandahålla värdtjänster till oss, exempelvis molntjänster och hostingtjänster, så att vi kan tillhandahålla Wopify.

- Betaltjänstleverantörer: För att administrera betalningar.

- Tillhandahållare av annonsplatser för rekryteringsändamål: För att marknadsföra de rekryteringsannonser som Arbetsgivare tillgängliggör genom Wopify.

6.3    Om du som Arbetssökande ansöker via en annons i Wopify, och Arbetsgivaren är intresserad av din ansökan, kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till den Arbetsgivaren.

I dessa fall kommer Arbetsgivaren behandla dina personuppgifter för egen räkning och är då Personuppgiftsansvarig. Detta innebär att samma personuppgifter kan komma att behandlas av flera som är parallellt ansvariga. Vi ansvarar inte för hur Arbetsgivare behandlar dina personuppgifter. Du kan alltid begära att få information om till vilka Arbetsgivare vi har lämnat ut din information.

6.4    Om en Arbetsgivare eller underleverantör har sin verksamhet utanför EU/EES, kan personuppgifter komma att överföras till ett så kallat tredje land. Sådan överföring görs i enlighet med Gällande Lagstiftning om tillräckliga skyddsåtgärder, till exempel EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

6.5    Om vi skulle avyttra hela eller väsentliga delar av vår verksamhet till tredje part, kan personuppgifter komma att delas med sådan tredje part.

6.6    Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till tillståndsmyndigheter eller juridiska rådgivare i samband med påstått lagbrott eller misstänkt brott mot de allmänna villkoren, eller när vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag.

7    LÄNKAR TILL TREDJE PART


7.1    Wopify kan innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör tredje part. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ber vi dig observera att dessa webbplatser har sina egna personuppgiftspolicyer och att vi inte under några omständigheter ansvarar för dessa webbplatser eller deras policyer. Vi uppmanar dig därför att kontrollera personuppgiftspolicyn på respektive webbplats innan du lämnar ut några personuppgifter.

8    COOKIES


8.1    Vi använder oss av cookies (kakor) när du använder Wopify för att förbättra och underlätta användarupplevelsen genom att spara dina inställningar samt för statiska ändamål. En cookie är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Vi använder två sorters cookies, session cookies som försvinner när din webbläsare stängs och permanenta cookies som försvinner efter att giltighetstiden gått ut.

8.2    Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies (inaktivering) eller till att upplysa dig när en cookie används. Vänligen notera att inaktivering av cookies kan leda till att vissa funktioner inte fungerar som avsett.

 

9    ÄNDRINGAR


9.1    Vi kan, från tid till annan, ändra personuppgiftspolicyn genom att publicera en uppdaterad version i Wopify. Alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de publicerats. Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska dock den nya personuppgiftspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats i Wopify.

10    KONTAKTUPPGIFTER

10.1    Om du har några frågor rörande denna personuppgiftspolicy eller vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen (eller motsvarande dataskyddsmyndighet i det EU-land där du bor).

Datainspektionen

Box 8114

104 20  Stockholm

08-657 61 00

10.2    Om du vill kontakta oss, är det enklaste sättet att skicka oss ett mail till 


10.3    Om du vill skicka brev, intyg eller andra handlingar till oss, vänligen använd denna adress:

Wopify Sweden AB

Kopparbergsvägen 10

722 13  Västerås

 

Om du hellre ringer oss är vi oftast tillgängliga på telefonnummer: 072-251 10 01. Vänligen observera att begäran om information om vilka personuppgifter vi behandlar enligt punkt 4.1. måste göras skriftligen till adressen i denna punkt.

Group 2400.png
Logga in / Företag